Christos Malamas/Cant bizantí, canto bizantino

 

INCRIPICIÓ/MATRÍCULA

 

Desplaza el cursor para castellano

ASSIGNATURA DE CANT BIZANTÍ 

Des de novembre a juny 2022-23.

Notaciοns, lectura, interpretació, modalitat i formació vocal.

Professor: CHRISTOS KANELLOS MALAMAS


La modalitat és la característica principal de les músiques que van créixer en l’època medieval. L’interès d’aquestes músiques, ja que no hi ha presència de polifonia, és purament lineal i ha donat lloc a un gran desenvolupament melòdic, intervàl·lic i melismàtic.

Una de les músiques pilars que més ha influenciat el món musical medieval és el cant bizantí. El seu sistema, derivat del sistema musical dels antics grecs i influenciat pel cant salmòdic sinagogal i la música antiga persa, va començar a donar a llum els primers segles després de Crist i es va desenvolupar durant més de dotze segles.

El canti bizantí té el seu propi sistema de notació, bastant assequible per al neòfit que vol familiaritzar-se amb ell per a poder acostar-se a l’immens repertori basat en el Octoechos (Οκτώηχος). És una música viva actualment, sobretot a Grècia i altres llocs, on es practica en el rite ortodox amb una riquesa melòdica extraordinària. La pròpia forma del naixement i desenvolupament del canti bizantí es basa en la memorització d’estructures melòdiques, la qual cosa, al mateix temps, desenvolupa la capacitat d’improvisació, variació melòdica i creativitat a l’hora de la interpretació.

Amb el present curs pretenem que l’alumne es familiaritze amb els conceptes de la modalitat i com funcionen les diferents maneres tant teòrica com pràcticament, així com acostar-se a les dificultats d’expressivitat, ornamentació i afinació d’aquesta tradició musical. L’ensenyament està dirigit a professionals i aficionats de la música; a estudiants d’escoles de música i conservatoris; a persones interessades a conèixer i explorar lleument o en profunditat la veu i també a investigadors i musicòlegs.

Assignatura dirigida per Christos Kanellos Malamás cantant, polinstrumentista i musicòleg especialitzat en cants de tradiciónoriental, instruments de corda premuda orientals, guitarra clàssica,improvisació musical i l’ensenyament teòric i pràctica d’aquests.

Teoria

 • Aspectes tècnics, teòrics
 • Naixement, desenvolupament i sistema de notació
 • Notació pneumàtica i notació actual
 • Diferents formes d’expressió dels melismes
 • La relació amb el sistema musical grec antic, tractat de
  Aristoxeno, altres tractats posteriors

El sistema modal de la música bizantina, divisió del to,
gèneres, tetracordos, les 8 maneres bàsiques (octoechos) i els
derivats

Aspectes pràctics

 • Formació vocal, exercicis de flexibilitat, ornamentació, i afinació
 • Repertori en notació actual
 • Improvisació i modalitat

+INFO:  cursos@cimmedieval.com

 

 

Assignatura de canto bizantino 2022-23, desde noviembre a junio

Notaciοnes, lectura, interpretación, modalidad y formación vocal.

Profesor: CHRISTOS KANELLOS MALAMAS

 

La modalidad es la característica principal de las músicas que crecieron en la época medieval. El interés de esas músicas, ya que no hay presencia de polifonía, es puramente lineal y ha dado lugar a un gran desarrollo melódico, interválico y melismático.

Una de las músicas pilares que más ha influenciado el mundo musical medieval es el canto bizantino. Su sistema, derivado del sistema musical de los antiguos griegos e influenciado por el canto salmódico sinagogal y la música antigua persa, empezó a dar a luz los primeros siglos después de Cristo y se desarrolló durante más de doce siglos.

El cante bizantino tiene su propio sistema de notación, bastante asequible para el neófito que quiere familiarizarse con él para poder acercarse al inmenso repertorio basado en el Octoechos (Οκτώηχος). Es una música viva actualmente, sobre todo en Grecia y otros lugares, donde se practica en el rito ortodoxo con una riqueza melódica extraordinaria. La propia forma del nacimiento y desarrollo del cante bizantino se basa en la memorización de estructuras melódicas, lo cual, al mismo tiempo, desarrolla la capacidad de improvisación, variación melódica y creatividad a la hora de la interpretación.

Con el presente curso pretendemos que el alumno se familiarice con los conceptos de la modalidad y cómo funcionan los diferentes modos tanto teórica como prácticamente así como acercarse a las dificultades de expresividad, ornamentación y afinación de esta tradición musical. La enseñanza está dirigida a profesionales y aficionados de la música; a estudiantes de escuelas de música y conservatorios; a personas interesadas en conocer y explorar levemente o en profundidad la voz y también a investigadores y musicólogos.

Asignatura dirigida por Christos Kanellos Malamás cantante, polinstrumentista y musicólogo especializado en cantos de tradiciónoriental, instrumentos de cuerda pulsada orientales, guitarra clásica,improvisación musical y la enseñanza teórica y práctica de los mismos.

Teoría
 • Aspectos técnicos, teóricos
 • Nacimiento, desarrollo y sistema de notación
 • Notación neumática y notación actual
 • Distintas formas de expresión de los melismas
 • La relación con el sistema musical griego antiguo, tratado de
 • Aristoxeno, otros tratados posteriores
 • El sistema modal de la música bizantina, división del tono,
 • géneros, tetracordos, los 8 modos básicos (octoechos) y los
 • derivados

Aspectos prácticos

 • Formación vocal, ejercicios de flexibilidad, ornamentación, y afinación
 • Repertorio en notación actual
 • Improvisación y modalidad

+INFO:  cursos@cimmedieval.com