1er curs medieval internacional en la Valldigna (presencial)

1er curs internacional de música medieval en la Valldigna 

El Monestir de la Valldigna, centre de poder i irradiació de cultura en el Regne de València a l’Edat Mitjana, replega hui dia eixe testimoni per dur-lo cap al futur amb coherència, convicció i solidesa en el 1er curs internacional de música medieval, presencial, a la Valldigna.

🌐Amb el suport de la Mancomunitat de la Valldigna i la conselleria de cultura valenciana.

Manuel Vilas, arpa

Pedro Estevan, percussions històriques,

Jota Martínez, violes de roda y cítoles,

Silke Schulze, vents de llengüeta doble,

Cristina Alís, organetto,

Maria Jonas, cant medieval

El programa oferirà, d’una banda, propostes formatives, amb classes de les assignatures d’organetto, percussions històriques, vents de llengüeta doble, cant medieval, arpa, violes de roda i cítoles.

D’altra banda,  turisme i  cultura s’uneixen amb les visites guiades al complex del Monestir Real de Santa Maria de la Valldigna, l’únic edifici de titularitat pública adscrit a la important Ruta dels Borja a Espanya, que des del seu inici va ser un centre de poder i irradiació de cultura en el Regne de València, així com la mesquita de la Xara.

En aquest context, la Valldigna gaudirà de tres dies plens d’activitat per a professors, alumnat i públic amant de la música medieval i de la cultura en general. 

Cursos de música medieval

Viola de roda, simfonia i organistrum amb Jota Martínez

Els fem sonar donant voltes a una manovella que acciona una roda la qual mitjançant l’acció de gir, frega les cordes generant un so continu. Consta també d’un teclat que prem la corda, fent que es puga tocar simultàniament una melodia, a banda d’un bordó. És un instrument molt complet, una xicoteta orquestra, que transporta ‘més allà’ amb una nota pedal, que recorda al filosòfic ‘sense principi ni final’ .
En aquesta trobada repassarem i posarem en pràctica els coneixements adquirits durant tot el curs acadèmic. En primer lloc, aprofundirem en els ajustos de l’instrument i com aquests afecten el so d’aquest. En segon lloc, farem exercicis grupals de mà dreta, mà esquerra i la seva combinació. Estudiarem tècnica de so continu, so frasejat, estacato i roda lliure. En tercer lloc, ens acostarem al repertori que hem estat aprenent i el treballarem en grup. I en quart lloc, practicarem la seva interpretació, articulacions i arranjaments en l’estil de l’època, Els assistents a més podran acostar-se als instruments d’aquesta família dels quals no disposen com el organistrum, la simfonia, la viola de roda sense teclat i la viola de roda amb teclat. Jota Martínez

 

Organetto, Cristina Alís

Curs per iniciar-se a l’organetto. S’accepten alumnes amb o sense instrument.  Per a fer el curs no és necessari tindre coneixements de música medieval o d’orgue portatiu.

Es treballa: repertori, notació, característiques de l’organetto i models, història de l’organetto, reconstrucció de l’organetto, afinació, etc.

Percussions històriques amb Pedro Estevan

Pedro Estevan, ‘La música interpretada amb criteris historicistes cada vegada gaudix de una major presència tant en programacions i catalegs de discogràfiques como en progames d’ensenyament oficials’.

Es tractarà en els curs l’origen dels diferents instruments de percussió (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castanyoles, cròtals, campanes, etc) i el perquè i com són usats en la interpretació dels repertoris històrics treballant-se les tècniques particulars de cadascun d’aquests instruments, s’analitzaran les peces musicals i s’incidirà en la interpretació i acompanyament.

Arpa amb el representant espanyol més destacat en aquest gènere, Manuel Vilas. 

«Curs dirigit a tots els interessats a introduir-se o perfeccionar-se en el món del les arpes dels segles XI-XIII. Seran benvinguts tots els interessats sense excepció, adequant-se el mètode d’ensenyament a cada alumne. Per a això, el professor utilitzarà un sistema pedagògic creat exprofeso per a aquest instrument sobre la base de fonts originals, com ara el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoria rítmica de Sant Agustí, tonarios i exemples musicals presos de molt diverses fonts. Tot això complementat amb anàlisi i estudi de les fonts iconogràfiques i textuals per a així treure interessants i molt valuoses conclusions, sempre amb l’objectiu d’aplicar de manera pràctica a l’arpa tots aquests coneixements. La improvisació sobre la base de les antigues maneres serà un dels grans objectius.» M. Vilas

 

Silke Schulze, vents de llengüeta doble

Les seves classes versaran sobre la posada a punt dels instruments de llengüeta doble, el manteniment i la tècnica, tot aplicat a la interpretació de diferents peces de l’Edat Mitjana. Es poden fer servir dolçaines, tarotes i qualsevol instrument de llengüeta doble tradicional perquè morfològicament son molt semblants i han evolucionat no massa mantenint la seua singularitat i idiosincràsia al llarg del temps.

 

Maria Jonas, cant medieval

En aquest curs intensiu de tres dies treballarem repertori de Hildegard von Bingen: L’Ofici Diví de Santa Hildegarda. Això inclou cançons de la compositora, salms i cançons del monestir de Hildegard en Eibingen (Alemanya).

Taller obert a persones amb coneixements previs de música medieval o no. No és necessari llegir partitura. L’ensenyament es realitza per tradició oral.

 

1er curso internacional de música medieval en el Monasterio de la Valldigna, que fue centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de València en la Edad Media y que hoy  día, en el siglo XXI, recoje ese testigo para llevarlo hacia el futuro con coherencia, convicción y solidez.

🌐Con el soporte de la Mancomunidad de la Valldigna y la conselleria valenciana de cultura. 

Manuel Vilas, arpa medieval

Jota Martínez, violas de rueda y cítolas,

Cristina Alís, organetto,

Pedro Estevan, percusiones históricas,

Silke Schulze, vientos de lengüeta doble    

Maria Jonas, canto medieval

El programa pofrecerá, por un lado, propuestas formativas, con clases de las asignaturas de organetto, percusiones históricas, canto medieval, violas de rueda , vientos de lengüeta doble, arpa medieval y cítolas. Por otro lado, turismo y  cultura se unen con las visitas guiadas al complejo del Monasterio Real de Santa Maria de la Valldigna, el único edificio de titularidad pública adscrito a la importante Ruta de Borja en España, que desde su inicio fue un centro de poder e irradiación de cultura en el Reino de València, así como a la mezquita de la Xara.

En este contexto, la Valldigna disfrutará de tres días llenos de actividad para profesores, alumnado y público amante de la música medieval y de la cultura en general en los que público de todas las edades encontrará motivos de disfrute y aprendizaje.

CURSOS DE MÚSICA MEDIEVAL

Viola de rueda, sinfonía y organistrum con Jota Martínez

Hacemos sonar dando vueltas a una manivela que acciona una rueda la cual mediante la acción de giro, frota las cuerdas generando un sonido continuo. Consta también de un teclado que pulsa la cuerda, haciendo que se pueda tocar simultáneamente una melodía, además de un bordón. Es un instrumento muy completo, una pequeña orquesta, que transporta ‘más allá’ con una nota pedal, que recuerda al filosófico ‘sin principio ni final’ .

En este encuentro repasaremos y pondremos en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso y nos prepararemos, tanto los alumnos que se acercan al instrumento por primera vez, como los que ya tienen cierta experiencia, para acometer el instrumento y los repertorios. En primer lugar, profundizaremos en los ajustes del instrumento y como estos afectan el sonido de este. En segundo lugar, haremos ejercicios grupales de mano derecha, mano izquierda y su combinación. Estudiaremos técnica de sonido continuo, sonido fraseado, estacato y rueda libre. En tercer lugar, nos acercaremos al repertorio que hemos estado aprendiendo y lo trabajaremos en grupo. Y en cuarto lugar, practicaremos su interpretación, articulaciones y arreglos en el estilo de la época, Los asistentes además podrán acercarse a los instrumentos de esta familia de los cuales no disponen como el organistrum, la sinfonía, la viola de rueda sin teclado y la viola de rueda con teclado. Jota Martínez

 

Organetto, Cristina Alís

Curso para iniciarse al organetto. Se aceptan alumnos con o sin instrumento.  Para hacer el curso no es necesario tener conocimientos de música medieval o de órgano portatiu.

Se trabaja: repertorio, notación, características de la organetto y modelos, historia de la organetto, reconstrucción de la organetto, afinación, etc.

 

Percusiones históricas con Pedro Estevan

Pedro Estevan, ‘La música interpretada con criterios historicistas cada vez disfruta de una mayor presencia tanto en programaciones y catalegs de discográficas como en progames de enseñanza oficiales’.

Se tratará en los curso el origen de los diferentes instrumentos de percusión (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castañuelas, crótalos, campanas, etc) y el porqué y como son usados en la interpretación de los repertorios históricos trabajándose las técnicas particulares de cada uno de estos instrumentos, se analizarán las piezas musicales y se incidirá en la interpretación y acompañamiento.

 

Maria Jonas, canto medieval

En este curso intensivo de tres días trabajaremos repertorio de Hildegard von Bingen: El Oficio Divino de Santa Hildegarda. Esto incluye canciones de la compositora, salmos y canciones del monasterio de Hildegard de Eibingen (Alemania).

Taller abierto a personas con conocimientos previos de música medieval o no. No es necesario leer partitura. La enseñanza se realiza por tradición oral.

 

Silke Schulze, vientos de lengüeta doble

Sus clases versarán sobre la puesta a punto de los instrumentos de lengüeta doble, el mantenimiento y la técnica, todo aplicado a la interpretación de diferentes piezas de la Edad Media. Se pueden utilizar dulzainas, tarotas, chirimías y cualquier instrumento de lengüeta doble tradicional porque morfológicamente son muy parecidas y han evolucionado no demasiado manteniendo su singularidad e idiosincrasia a lo largo del tiempo, lo cual los hace muy apropiados para este tipo de repertorios cada vez más populares e interpretados.

 

Arpa con el representante español más destacado en este género, Manuel Vilas.
«Curso dirigido a todos los interesados a introducirse o perfeccionarse en el mundo del los arpas de los siglos XI-XIII. Serán bienvenidos todos los interesados sin excepción, adecuándose el método de enseñanza a cada alumno. Para ello utilizaré un sistema pedagógico creado exprofeso para este instrumento en base a fuentes originales, como el Micrologus de Guido de Arezzo, la teoría rítmica de San Agustín, tonarios y ejemplos musicales tomados de muy diversas fuentes. Todo esto complementado con análisis y estudio de los fuentes iconográficas y textuales para así sacar interesantes y muy valiosas conclusiones, siempre con el objetivo de aplicar de manera práctica al arpa todos estos conocimientos. La improvisación en base a los antiguas maneras será uno de los grandes objetivos.» M. Vilas