9 SETEMBRE/SETIEMBRE. LABORATORI DE COLOR EN FAMÍLIA

9 DE SETEMBRE TALLER 17.00 A 18.30: 
TALLER DE TEMPLE A L'OU.
LABORATORI DE COLOR EN FAMÍLIA TEMÀTICA:
ICONOGRAFIA MUSICAL

MINI ART LAB (7-12 ANYS)

Grups reduïts. Inscripció obligatoria en el telèfon: 962812535

MINI ART LAB és un programa educatiu d’aprenentatge interactiu dissenyat específicament per a nens/as de 7 a 12 anys, en el qual s’utilitza l’art contemporani com a eina per a l’estimulació i la motivació per a explorar, interactuar i reflectir les seves idees i conceptes.

TALLER DE PINTURA MEDIEVAL Al TREMP D’OU

La tècnica de pintura al tremp d’ou sobre taula de fusta La pintura al tremp d’ou sobre taula de fusta era una tècnica pictòrica molt utilitzada en l’Edat mitjana que s’utilitzava per a pintar i decorar els altars i les bigues de les esglésies i els castells, així com obres d’art en tríptics i retaules que decoraven les parets de les cases i palaus dels reis, nobles i alts càrrecs eclesiàstics, és a dir, de les classes adinerades. Les pintures medievals no sols servien per a decorar, sinó també per a transmetre un missatge, ja que la gran majoria de la població era analfabeta. Es representaven escenes de la Bíblia, però també escenes de la vida quotidiana, decoracions vegetals, animals o altres. De manera pràctica crearem la nostra petita obra d’art, en estil romànic o gòtic lineal, sobre taula de fusta utilitzant aquesta ancestral tècnica medieval, fabricant per a això els nostres propis pigments naturals, tal com feien els artistes en els tallers gremials.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

● Aprendre quines eines i suports utilitzaven els artistes medievals , així com les seves tècniques pictòriques del tremp d’ou.

● Posar en pràctica la tècnica del tremp d’ou sobre taula de fusta.

● Conèixer el procés creatiu que es realitzava en un taller gremial.

● Fabricar els nostres propis pigments naturals com ho feien en l’Edat mitjana. COMPETÈNCIES

● Social i cívica

● Iniciativa i esperit emprenedor

● Aprendre a aprendre

● Consciència i expressions culturals

PROGRAMACIÓ

● Coneixement del treball d’un artista en un taller gremial.

● Coneixement dels tipus de suport i eines utilitzades

● Aprenentatge de les substàncies colorants i aglutinants utilitzats en l’Edat mitjana i preparació dels materials pictòrics utilitzats pels artistes mitjançant la tècnica del tremp d’ou.

● Crearem els nostres propis pigments naturals i parlarem de la teoria del color a través de fitxes didàctiques, jocs d’experimentació i manipulació de materials.

● Observació de les tintes de colors en els retaules i tríptics medievals, inclòs la tècnica del daurat.

● Preparació del suport de fusta mitjançant la tècnica de la imprimación.

● Posar en pràctica la tècnica del tremp d’ou amb una imatge d’estil romànic o gòtic lineal. Es triarà un dibuix que es traspassarà a la taula de fusta, per a posteriorment pintar-lo amb els pigments que hem creat anteriorment.

Per a famílies (públic infantil acompanyat d’adults). Es crearan activitats i recursos perquè es treballe en equip, de manera conjunta per igual.

DURADA 1.30

 

 

9 DE SETIEMBRE TALLER 17:00 A 18:30 
TALLER DE TEMPLE A L'OU.
LABORATORIO DE COLOR EN FAMILIA TEMÁTICA:
ICONOGRAFÍA MUSICAL

Grupos reducidos. Inscripción obligatoria en el teléfono: 962812535

MINI ART LAB es un programa educativo de aprendizaje interactivo diseñado específicamente para niños/as de 7 a 12 años, en el cual se utiliza el arte contemporáneo como herramienta para la estimulación y la motivación para explorar, interactuar y reflejar sus ideas y conceptos.

TALLER DE PINTURA MEDIEVAL AL TEMPLE DE HUEVO

La técnica de pintura al temple de huevo sobre tabla de madera La pintura al temple de huevo sobre tabla de madera era una técnica pictórica muy utilizada en la Edad Media que se utilizaba para pintar y decorar los altares y las vigas de las iglesias y los castillos, así como obras de arte en trípticos y retablos que decoraban las paredes de las casas y palacios de los reyes, nobles y altos cargos eclesiásticos, es decir, de las clases adineradas. Las pinturas medievales no sólo servían para decorar, sino también para transmitir un mensaje, ya que la gran mayoría de la población era analfabeta. Se representaban escenas de la Biblia, pero también escenas de la vida cotidiana, decoraciones vegetales, animales u otras. De forma práctica crearemos nuestra pequeña obra de arte, en estilo románico o gótico lineal, sobre tabla de madera utilizando esta ancestral técnica medieval, fabricando para ello nuestros propios pigmentos naturales, tal y como hacían los artistas en los talleres gremiales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

● Aprender qué herramientas y soportes utilizaban los artistas medievales , así como sus técnicas pictóricas del temple de huevo.

● Poner en práctica la técnica del temple de huevo sobre tabla de madera.

● Conocer el proceso creativo que se realizaba en un taller gremial.

● Fabricar nuestros propios pigmentos naturales como lo hacían en la Edad Media. COMPETENCIAS

● Social y cívica

● Iniciativa y espíritu emprendedor

● Aprender a aprender

● Conciencia y expresiones culturales

PROGRAMACIÓN

● Conocimiento del trabajo de un artista en un taller gremial.

● Conocimiento de los tipos de soporte y herramientas utilizadas

● Aprendizaje de las sustancias colorantes y aglutinantes utilizados en la Edad Media y preparación de los materiales pictóricos utilizados por los artistas mediante la técnica del temple de huevo.

● Crearemos nuestros propios pigmentos naturales y hablaremos de la teoría del color a través de fichas didácticas, juegos de experimentación y manipulación de materiales.

● Observación de las tintas de colores en los retablos y trípticos medievales, incluido la técnica del dorado.

● Preparación del soporte de madera mediante la técnica de la imprimación.

● Poner en práctica la técnica del temple de huevo con una imagen de estilo románico o gótico lineal. Se elegirá un dibujo que se traspasará a la tabla de madera, para posteriormente pintarlo con los pigmentos que hemos creado anteriormente.

● Para familias (público infantil acompañado de adultos). Se crearán actividades y recursos para que se trabaje en equipo, de forma conjunta por igual.

DURACIÓN 1:30