Jota Martínez / violes de roda, vihuelas de rueda

Desplaza el cursor para castellano

En 2004 Jota Martínez comença la tasca de documentació i reconstrucció dels instruments musicals representats en les obres que va manar escriure Alfons Xé. En 2020 aconsegueix completar el “Instrumentarium musical alfonsí”,  reconstrucció dels diferents instruments musicals que trobem en les il·luminacions i miniatures dels manuscrits realitzats en la cort del rei castellà, un total de 70 peces.

Abans d’aquest punt publica el llibre ‘Instruments musicals de la tradició medieval espanyola‘ amb el coneixement íntegre del procés des de la sortida del tronc fins que aconsegueix reproduir les seves primeres notes un instrument musical.

Estudia viola de roda amb Valentín Clastrier, Gilles Chabenat, Pascal Lefevre, Isabel Pignol, Ana Lise Foi, Patric Boufard, Mathias Loibner, Ricardo Delfino, etc. Des de llavors, com a intèrpret, fins a l’actualitat ha treballat amb Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfons Xé el Savi (Música Medieval Espanyola), Música Antiga Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers (Música Antiga), Axivil (Música Antiga), Ensemble Diatessaron (Música Barroca), Ensemble Xácara. (Música Medieval i renaixement), Ensemble L´Allegreza (Música Pre-Barroca Espanyola) i en l’actualitat dirigeix l’Ensemble Alfonsí.

Les seves classes consistiran en l’aproximació als repertoris de l’Edat mitjana a través de la família de les violes de roda: organistrum, simfonia i viola de roda. Hi haurà dos nivells:

-Nivell elemental. Compren tècniques d’ajust d’esta família d’instruments, introducció a la notació medieval i lectura de codex manuscrits per a entendre el repertori de la manera més aproximada a com podia fer-ho un músic a l’Edat Mitjana i fórmules d’acompanyament i ornamentació,

-Nivell mitjà. S’aprofundirà en tots aquells aspectes tractats al nivell elemental i s’incidirà en el més importants repertoris musicals medievals tractant-los amb deteniment i reforçant la vessant pràctica.

 

Coneguent un poc més a Jota Martínez

Conociendo un poco más a Jota Martínez

En 2004 Jota Martínez empieza la tarea de documentación y reconstrucción de los instrumentos musicales representados en las obras que mandó escribir Alfonso X. En 2020 consigue completar el “Instrumentarium musical alfonsí”,  reconstrucción de los distintos instrumentos musicales que encontramos en las iluminaciones y miniaturas de los manuscritos realizados en la corte del rey castellano, un total de 60 piezas.

Antes de este punto publica el libro ‘Instrumentos musicales de la tradición medieval española’ con un gran éxito entre especialistas, tañedores y luthieres. Desde el conocimiento íntegro del proceso de un instrumento desde la salida del tronco hasta que consigue reproducir sus primeras notas.

Se forma con Valentín Clastrier, Gilles Chabenat, Pascal Lefevre, Isabel Pignol, Ana Lise Foi, Patric Boufard, Mathias Loibner, Ricardo Delfino, etc. Desde entonces hasta la actualidad ha trabajado con Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfonso X el Sabio (Música Medieval Española), Música Antigua Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers (Música Antigua), Axivil (Música Antigua). Ensemble Diatessaron. (Música Barroca), Ensemble Xácara. (Música Medieval y renacimiento), Ensemble L´Allegreza. (Música Pre-Barroca Española) y en la actualidad dirige el ‘Ensemble Alfonsí’.

Sus clases consistirán en la aproximación a los repertorios de la Edad Media a través de la familia de las vihuelas de rueda: organistrum, sinfonía y zanfona.

-Nivel elemental. Comprende técnicas de ajuste de esta familia de instrumentos, introducción a la notación medieval y lectura de codex manuscritos para entender el repertorio de la manera más aproximada a como podía hacerlo un músico en la Edad Media y fórmulas de acompañamiento y ornamentación,

-Nivel medio. Se profundizará en todos aquellos aspectos tratados al nivel elemental y se incidirá en los más importantes repertorios musicales medievales tratándolos con detenimiento y reforzando la vertiente práctica.