Pedro Estevan / Percussions històriques, percusiones históricas

Desplaza el cursor para castellano

Pedro Estevan, ‘La música interpretada amb criteris historicistes cada vegada gaudix de una major presència tant en programacions i catalegs de discogràfiques como en progames d’ensenyament oficials’. Així començava l’entrevista que Pablo F. Cantalapiedra faria en 2017 per a la revista Melómano a Pedro Estevan. Poques presentacions necessita este músic, nascut a Sax, Alacant, que ha dedicat la seua vida a la percussió acompanyant els diferents repertoris que Jordi Savall ens ha oferit en els darrers 30 anys, formant part de Hespèrion XX i la Capella Reial de Catalunya. També ha  sigut integrant  del LIM (Laboratori d’Interpretació Musical), del Grup Círculo i del SEMA (Seminari d’Estudis de Música Antiga).   Es professor de percussió històrica a l’ESMUC.

Pedro Estevan impartirà dos cursos de percussió històrica:

-nivell elemental

-nivell avançat

Es tractarà en els curs l’origen dels diferents instruments de percussió (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castanyoles, cròtals, campanes, etc) i el per què i com són usats en la interpretació dels repertoris històrics.

Durant el desenvolupament del curs de percussió es treballaran les tècniques particulars de cadascun d’aquests instruments, s’analitzaran les peces musicals i s’incidirà en la interpretació i acompanyament.

Es farà un recorregut per l’Edat Mitjana, detenint-nos especialment en les Cantigues d’Alfons X el Savi, el Manuscrit du Roi, el manuscrit del Trecento del British Museum o el llibre Vermell de Montserrat. En el curs  es farà també una aproximació a l’acompanyament de la música sefardita i andalusina.

Currículum

 

Pedro Estevan, ‘La música interpretada cono criterios historicistas cada vez goza de una mayor presencia tanto en programaciones y catálogos de discográficas como en enseñanzas oficiales’ así empezaba la entrevista que Pablo F. Cantalapiedra hizo en 2017 para la revista Melómano a Pedro Estevan. Pocas presentaciones necesita este músico, nacido en Sax, Alicante, que ha dedicado su vida a la percusión acompañando los diferentes repertorios que Jordi Savall nos ha ofrecido en los últimos 30 años, formando parte de Hespèrion XXI, La Capilla Real de Cataluña y Le Concert des Nations. También ha  sido integrante  del LIM (Laboratorio de Interpretación Musical), del Grupo Círculo y del SEMA (Seminario de Estudios de Música Antigua).   Es profesor de percusión histórica en la  ESMUC.

Pedro Estevan impartirá dos cursos de percusión histórica:

-nivel elemental

-nivel avanzado.

Se tratará en los cursos el origen de los diferentes instrumentos de percusión (adufe, def, pandero, pandereta, darbuka, tambor, castañuelas, crótalos, campanas, etc) y el porqué y cómo son usados en la interpretación de los repertorios históricos.

Durante el desarrollo del curso de percusión se trabajarán las técnicas particulares de cada uno de estos instrumentos, se analizarán las piezas musicales y se incidirá en la interpretación y acompañamiento.

Se hará un recorrido por la Edad Media, deteniéndonos especialmente en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, el Manuscrito de Roi, el manuscrito del Trecento del British Museum o el Llibre Vermell de Montserrat. En el curso  se hará también una aproximación al acompañamiento de la música sefardí y andalusí.