Trobadors e joglars

Trobadors e joglars

‘Instruments per trobar e fer joglaria’

L’autor del Llibre d’Alexandre (a mitjan segle XIII), descrivint l’entrada del conqueridor en Babilònia, diu:

El pleyto de joglares eran fiera riota

avie y simfonía, larpa, giga e rota,

albogues e salterio, cítola que mas trota,

guitarra e viola que las coytas enbota.

El Poema d’Alfons XI, contant el matrimoni d’aquest Rei (1328), refereix com, en el monestir de les Vagues de Burgos, tocaven els joglars els seus instruments:

El laud ivan tañiendo,

estromento falaguero,

la viuela tañiendo

el rabé con el salterio;

la guitarra serranista,

estromento con razón,

la exabeba morisca,

allá e[l] medio canón;

la gayta, que es sotil,

con que todos plazer han,

otros estromentos mill

con la farpa de don Tristán,

que da los puntos doblados

con que falaga el locano

e todos los enamorados

en el tienpo del verano.

Aquests són només dos exemples de totes les cròniques i poemes lírics que han arribat fins als nostres dies en què es parla dels instruments que tot joglar podia fer sonar.

Per a aquest programa hem preparat una selecció de cançons de trobadors estilísticament diferents,  de diverses procedències i un parell de danses. Tot això per al lluïment dels instruments amb els quals ens acompanyem, que són reproduccions com els que ells mateixos van usar en la seva època i que estan basats en iconografia dels segles XII al XV.

El cant té també un pes molt important en el nostre programa com a mitjà de comunicació de sentiments i narradora de històries i també com l’instrument més antic que l’ésser humà va utilitzar i en el qual s’inspiren la resta dels instruments que l’home ha inventat.

 

Trobadors e joglars

“Instrumentos per trovar, tañer e fazer juglaría”

El autor del Libro de Alexandre (a mediados del siglo XIII), describiendo la entrada del conquistador en Babilonia, dice:

El pleyto de joglares eran fiera riota

avie y simfonía, larpa, giga e rota,

albogues e salterio, cítola que mas trota,

guitarra e viola que las coytas enbota.

El Poema de Alfonso XI, contando el matrimonio de este Rey (1328), refiere como, en el monasterio de las Huelgas de Burgos, tañían los juglares sus instrumentos:

El laud ivan tañiendo,

estromento falaguero,

la viuela tañiendo

el rabé con el salterio;

la guitarra serranista,

estromento con razón,

la exabeba morisca,

allá e[l] medio canón;

la gayta, que es sotil,

con que todos plazer han,

otros estromentos mill

con la farpa de don Tristán,

que da los puntos doblados

con que falaga el locano

e todos los enamorados

en el tienpo del verano.

Estos son sólo dos ejemplos de todas las crónicas y poemas líricos que han llegado hasta nuestros días en los que se habla de los instrumentos que todo juglar podía tañer.

Para este programa hemos preparado una selección de canciones de trovadores estilísticamente distintas,  de diversas procedencias y un par de danzas. Todo ello para el lucimiento de los instrumentos con los que nos acompañamos, que son reproducciones como los que ellos mismos usaron en su época y que están basados en iconografía de los siglos XII al XV.

El canto tiene también un peso muy importante en nuestro programa como medio de comunicación de sentimientos e historias y como el instrumento más antiguo que el ser humano utilizó y en el cual se inspiran el resto de los instrumentos que el hombre ha inventado.