Jota Martínez / Violes de roda / Violas de rueda

Desplaza el cursor para castellano

INCRIPICIÓ/MATRÍCULA

Curso Online de Vihuelas de Rueda

 

Curs Violes de Rueda medievals.

Per a tots els nivells. Treballarem amb tot el grup, grups per nivells i classes individuals de 30 min. En total, seran 2,5 hores mensuals de classe.
També són possibles classes personalitzades, si alguna persona ho prefereix. Seria 1 hora al mes en un dia i horari a acordar entre mestre i alumne.
Serà necessari tenir alguna viola de roda, encara que no sigui una rèplica o reproducció d’algun model medieval.
Seran 2 dimarts al mes al matí. Entre les 9.30 i les 13.00. Els horaris i dies definitius els organitzarem depenent de nombre d’alumnes i nivells.
Començarem a l’octubre de 2022 i les últimes classes seran al juny de 2023.
Treballarem amb les diferents tècniques possibles de l’instrument i totes les seves possibilitats. Es treballarà la modalitat per als nous i s’afermarà per als que ja la coneguin. Aprofundirem en tota la informació que tenim sobre la interpretació dels repertoris medievals perquè les nostres interpretacions tinguin una bona base de recursos històrics, estiguin perfectament informades i tinguin la màxima coherència. Claus en l’instrument per a usar la transposició de maneres i melodies. Formes musicals medievals. Ajustos i solució de problemes en l’instrument. Afinacions i temperaments.

 

 

Curso Violas de Rueda medievales.

Para todos los niveles. Trabajaremos con todo el grupo, grupos por niveles y clases individuales de 30 min. En total, serán 2,5 horas mensuales de clase.

También son posibles clases personalizadas, si alguna persona lo prefiere. Sería 1 hora al mes en un día y horario a acordar entre maestro y alumno.

Será necesario tener alguna viola de rueda, aunque no sea una réplica o reproducción de algún modelo medieval.

Serán 2 martes al mes por la mañana. Entre las 9:30 y las 13:00. Los horarios y días definitivos los organizaremos dependiendo de número de alumnos y niveles.

Empezaremos en octubre de 2022 y las últimas clases serán en junio de 2023.

Trabajaremos con las diferentes técnicas posibles del instrumento y todas sus posibilidades. Se trabajará la modalidad para los nuevos y se afianzará para los que ya la conozcan. Profundizaremos en toda la información que tenemos sobre la interpretación de los repertorios medievales para que nuestras interpretaciones tengan una buena base de recursos históricos, estén perfectamente informadas y tengan la máxima coherencia. Claves en el instrumento para usar la transposición de modos y melodías. Formas musicales medievales. Ajustes y solución de problemas en el instrumento. Afinaciones y temperamentos.